خون شناسی و انعقاددر حال حاضربخش هماتولوژی با داشتن دانش فنی روز و کارشناسان کارآزموده خود و با بکارگیری دستگاهها و تجهیزات مدرن  روزانه بطور میانگین انجام 200 آزمایش  روتین را بر عهده دارد.  

کلیه جوابها پس از انجام آزمايش ، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفته و در موارد ضروری پیشنهادات لازم به پزشک معالج ارائه می گردد .


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب