پاتولوژيبخش پاتولوژی آزمایشگاه نور توسط گروهی از پاتوبیولوژیست‌ها ، کار سیتولوژی ، پاپ اسمیر ، FNA ، پاتولوژی بافت ها ، IHC را انجام می‌دهند


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب