بیوشیمی بالینی


مسئول فنی بخش : 

خانم طیبه نیک روان
 این بخش با فعالیت در دو شیفت کاری و همکاری2 نفر ، آزمایشهای روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور روزانه انجام می دهند.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب