انگل شناسی


   

 

 

مسئول علمي بخش : 

آقاي مصطفی حق نظری 

 

مسئول پرسنلی بخش : 

آقاي مصطفی حق نظری این بخش آزمایشگاه با روشهای معمول و روشهای خاص آزمایش های مربوط به شناسایی انگل های   

دستگاه گوارشی ، تنفسی ، خونی و ... را انجام می دهد.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب