میکروب شناسی

مسئول علمی بخش: 

آقای مصطفی حق نظری  

 

مسئول پرسنل بخش : 


آقای مصطفی حق نظری

  

انجام کشت کلیه نمونه های کلینیکی و کشت نمونه های کلینیکی اختصاصی با درخواست پزشک شامل : مایکوپلاسما و اورا پلاسما هلیکوباکتر پیلوری ، کمپیلوباکتر ، مايكوباكتريوم‌ها و نيز سایر باکتری های غیر متداول .  شرکت در طرح حای تحقیقاتی و همکاری با پایان نامه های دانشجویی و شرکت در کنگره های علمی با ارسال مقاله.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب